Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej

dr hab. Andrzej Czamara

specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Ochrona Danych Osobowych RODO

Ochrona danych osobowych w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej Andrzej Czamara, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 50-038 Wrocław, NIP: 898-103-71-93, REGON: 931137882.

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez administratora sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email 

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz praw, jakie Pani/Panu przysługują. IOD udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych. Przechowywane będą wyłącznie przez czas odpowiedni dla realizacji celów. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest ono niezbędne dla realizacji usług fizjoterapii i rehabilitacji lub wystawienia faktury za wykonaną usługę. Jeśli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mieli możliwości wykonania tych usług.

4) Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora to:

– wykonanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, fizjoterapii i rehabilitacji oraz prowadzenie kart pacjentów;

– wypełnienie obowiązków prawnych np. na podstawie ustawy i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a także przepisów podatkowych.

5) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu publikacji Pani/Pana wizerunku lub prowadzenia projektu badawczego podstawą prawną jest udzielona przez Panią/Pana pisemna zgoda.

6) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być również: organy publiczne np. ZUS, podwykonawcy, czyli firmy z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, takie jak firmy informatyczne, prawnicze, agencje marketingowe oraz współpracujące z nami firmy realizujące usługi fizjoterapii i rehabilitacji.

7) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Jest to okres wymagany przepisami prawa o obowiązku archiwizacji dokumentacji pacjentów. W niektórych przypadkach mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu lub jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli uważa Pani /Pan że nie mamy podstaw do przetwarzania danych można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przed realizacją opisanych uprawnień będziemy się musieli upewnić czy Pani/Pan to ta sama osoba, której dane dotyczą, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

2020 © Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej z siedzibą we Wrocławiu. Realizacja